Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Voorrang van het Europese IPR op het Belgische IPR

[:nl]Wat is IPR ?

Het IPR (Internationaal Privaatrecht) regelt grensoverschrijdende rechtssituaties tussen verschillende natuurlijke personen en/of rechtspersonen. Welke rechter is bevoegd ? Welk recht is toepasselijk op het geschil ? Hoe kunnen vonnissen gewezen in het ene land worden erkend en uitgevoerd in het andere land ?

De bronnen van het IPR zijn terug te vinden in Europese regelgeving, internationale verdragen, het WIPR (Wetboek Internationaal Privaatrecht) en een aantal bijzondere Belgische wetten.

Belgisch IPR is in eerste orde Europees IPR

Ook in het IPR primeert het supranationale Europese recht. Dit werd recent nog bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 28 april 2016. Het Hof diende zich uit te spreken over een handelsrechtelijke contractuele betwisting tussen een Belgische eiser en een Chinese verweerster. Voor de vaststelling van de internationale rechtsmacht en het toepasselijke recht startte het Hof terecht haar analyse vanuit de Europeesrechterlijke tools, en pas daarna vanuit het WIPR.

Hans Van Gompel schreef hierover een artikel onder de titel “Over de wisselwerking tussen het primerende Europese IPR en het Belgische WIPR” (gepubliceerd in Limburgs Rechtsleven). Hij lichtte toe dat het Belgische IPR in zeer belangrijke mate Europeesrechterlijk is gekleurd en geïnspireerd.

In hun zoektocht naar de internationale rechtsmacht en het toepasselijke recht op grensoverschrijdende geschillen zullen Belgische rechtbanken en hoven, en de voor hen pleitende advocaten, vooreerst toepassing moeten maken van de op het Belgische interne recht primerende Brussel Ibis-Verordening en Rome I-Verordening. Pas wanneer deze Europese regels (eerder uitzonderlijk) niet van toepassing zijn en/of onvoldoende handvaten aanreiken, zullen de Belgische IPR-regels als vangnet worden toegepast.

H. VAN GOMPEL, Over de wisselwerking tussen het primerende Europese IPR en het Belgische WIPR(noot onder Antwerpen 28 april 2016 ), Limb. Rechtsl. 2017, 257-268 – Klik hier voor het arrest en het artikel in Limburgs Rechtsleven. Klik hier voor een PDF-versie van het artikel.

 [:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief