Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Met dank aan None Of Your Business – Cookies opnieuw op de radar van de GBA?

Na in 2018 vier klachten te hebben ingediend tegen Google, Facebook, Whatsapp en Instagram (deze laatste bij de Belgische GBA) o.w.v. ongeldige toestemming voor verwerking van persoonsgegevens, richt None Of Your Business (“NOYB”) haar pijlen nu opnieuw naar grote en middelgrote Europese bedrijven.

Op 31 mei 2021 stuurde NOYB naar eigen zeggen “over 500 draft complaints to companies who use unlawful cookie banners – making it the largest wave of complaints since the GDPR came into force”. Hierbij werd door NOYB een step-by-step guide gevoegd, die uitlegt hoe een juiste cookie banner eruit ziet (https://noyb.eu/en/noyb-aims-end-cookie-banner-terror-and-issues-more-500-gdpr-complaints).

Zoals bekend, dienen websitegebruikers hun toestemming te geven voor het plaatsen van (bijna alle) cookies, voor dat deze effectief worden geplaatst (in dit artikel zal niet verder worden ingegaan op de cookie-categorieën waarvoor een voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker niet vereist is).

Aldus NOYB, moet dergelijke toestemming gegeven worden via een simpele “yes/no option”. Via eigen, in de interne NOYB keuken ontwikkelde, software werden talrijke Europese websites door NOYB gescreend. Er werd vastgesteld dat veel bedrijven het een stuk moeilijker maken om “nee” dan “ja” te zeggen: “being online has become a frustrating experience for people all over Europe. Annoying cookie banners appear at every corner of the web, often making it extremely complicated to click anything but the “accept” button” ”.

NOYB zal de aangeschreven bedrijven, waaronder de Belgische KU Leuven, Randstad en Voo, 30 dagen de tijd geven om hun cookie banner aan te passen. “If companies choose not to change their settings within a month, NOYB will however file a complaint with the relevant authority, which may issue a fine of up to € 20 Million”, aldus NOYB.

Eind mei 2021 spoorde het Europees Parlement de Europese Commissie nog aan voor het opstarten van een “infringement procedure against Ireland over the lack of GDPR enforcement”. Het is nl. de Ierse GBA die, als leidinggevende autoriteit, de teugels in handen heeft inzake de eerdere klachten van NOYB tegen Facebook, Instagram en Whatsapp. Wat deze drie klachten betreft, is er thans nog geen beslissing tussengekomen. (Inzake de klacht tegen Google, die wel door de lokale Franse autoriteit CNIL werd behandeld, werd in 2019 een fixe boete van 50 miljoen euro opgelegd).

Niettemin werd eind december 2019 reeds duidelijk dat de Belgische GBA streng oordeelt inzake cookies (en cookie toestemming!). Zo kreeg uitgeverij KnopsPublishing een boete van maar liefst 15.000 euro voor cookie-inbreuken op haar website. In haar Aanbeveling nr. 01/2020 nam de Belgische GBA een duidelijk verstrengd standpunt in inzake directe marketing én analytische cookies. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en Frankrijk analytische cookies in bepaalde omstandigheden wél mogen geplaatst worden zonder voorafgaande toestemming, kan dit volgens de (te strikte?) Belgische GBA niet.

Alle gekheid op een stokje, voor de goede orde hieronder nog een aantal do’s & dont’s voor cookie banners:

  • Vraag uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming,
  • Per categorie (of idealiter, per cookie),
  • Ook voor online trackers (bijvoorbeeld SST),
  • Weigering moet net zo makkelijk zijn als toestemming en dus even “prominent” zichtbaar zijn,
  • Voorzie dus sowieso een knop “weigeren”,
  • Zorg dat de cookie instellingen later steeds op een simpele manier kunnen worden aangepast,
  • Vraag periodiek nieuwe toestemming (dit wordt beschouwd als een good practice).

Bij vragen inzake cookies of andere GDPR thema’s, kan u Laura Van Gompel of Anton Van Spaendonck steeds contacteren op 011/281.280.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief