Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

De Rechtbank van Koophandel ook bevoegd voor geschillen tussen vrije beroepers

[:nl]Het (vernieuwde) artikel 573, 1° Ger. W.: de Rechtbank van Koophandel is bevoegd voor geschillen tussen “ ondernemingen ”

Sinds 1 juli 2014 is de Rechtbank van Koophandel bevoegd voor “geschillen tussen ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven”. Een onderneming is elke natuurlijke of rechtspersoon die op de markt goederen en/of diensten aanbiedt met een organisatie die rendement toelaat.

Onder de vroegere redactie van artikel 573, 1° Ger. W. was de Rechtbank van Koophandel bevoegd voor geschillen tussen “handelaren”. Traditioneel werd aangenomen dat vrije beroepers geen handelaars waren. Hun geschillen dienden dan ook te worden beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Ook vrije beroepers (o.m. artsen) zijn ondernemingen

In een vonnis van 14 september 2016 diende de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven zich uit te spreken over een geschil dat door een arts was aanhangig gemaakt tegen voormalige collega-artsen en het ziekenhuis waarmee hij in het verleden was verbonden. De gedaagde artsen en het ziekenhuis riepen in eerste orde in dat de zaak – ten gevolge van de wetswijziging – behandeld diende te worden door de Rechtbank van Koophandel.

In haar vonnis van 14 september 2016 volgde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven deze redenering.

Over de arts-onderneming stelde de rechtbank:

“Noch het feit dat het beroep van arts een gereglementeerd beroep is, noch het feit dat de prestaties die worden geleverd door een arts intellectueel van aard zijn, zijn pertinente criteria om te besluiten dat zij geen economisch doel zouden nastreven.”

Over het ziekenhuis (een VZW) als onderneming motiveerde het vonnis:

“Het feit dat de verweerder de rechtsvorm heeft van een VZW staat daar niet aan in de weg (eigen toevoeging: aan het feit dat het ziekenhuis op duurzame wijze een economisch doel nastreeft). Het volstaat om vast te stellen dat de verweerder haar diensten aanbiedt tegen betaling, hetzij rechtstreeks door patiënten, hetzij door een verzekering/ziekenfonds, en dit binnen een systeem dat gekenmerkt wordt door een zekere mate van concurrentie tussen ziekenhuizen.”

In deze omstandigheden besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg dat ze geen kennis kon nemen van het geschil en verwees de zaak voor verdere behandeling door naar de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Besluit: ook geschillen tussen vrije beroepers behoren thans tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel

Door de gewijzigde wettekst van artikel 573, 1° Ger. W. staat het thans onbetwistbaar vast dat geschillen tussen vrije beroepers behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel.

Hans Van Gompel

hans.vangompel@vangompeladvocaten.be

Rb. Leuven 14 september 2016, A.R.: 15/254/A: Een geanonimiseerde kopie van het vonnis vindt u hier (PDF).[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief