Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

De highlights van het nieuwe insolventierecht

[:nl]Recentelijk werd een Boek XX, ‘Insolventie van ondernemingen’, toegevoegd aan het Wetboek voor Economisch Recht (WER). Boek XX coördineert enerzijds de huidige wetgeving betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) en het faillissement. Anderzijds worden er een aantal belangrijke vernieuwingen ingevoerd. De inwerkingtreding is grotendeels voorzien voor 1 mei 2018.

Verruimd toepassingsgebied

De toepassing van het insolventierecht wordt verruimd. De regelgeving is van toepassing op ‘ondernemingen’, zijnde:

  • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • iedere rechtspersoon;
  • iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Het oude begrip van handelaar of koopman wordt hiermee verlaten. Concreet betekent deze baanbrekende wijziging dat voortaan in principe bijvoorbeeld ook vrije beroepers, landbouwers, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, vzw’s en stichtingen onder het toepassingsgebied van de wetgeving vallen. Bijgevolg kunnen zij ook in de toekomst failliet worden verklaard of een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvragen.

Digitalisering

De insolventieprocedure wordt gedigitaliseerd via de oprichting van het Centraal Register Solvabiliteit. Het is een databank waarin de dossiers met insolventieprocedures worden bewaard. Het register geldt als authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen.

Aanmoediging minnelijk akkoord

De afsluiting van minnelijke akkoorden buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt aangemoedigd. Hiertoe wordt een informele procedure ingevoerd, waarbij partijen over de mogelijkheid beschikken een akkoord door de rechtbanken te laten homologeren en uitvoerbaar te laten verklaren.

De gefailleerde krijgt een tweede kans

Om het ondernemerschap te stimuleren en een echte fresh start mogelijk te maken, wordt de gefailleerde extra gefaciliteerd. De gefailleerde is niet langer verplicht om af te wachten tot het lopende faillissement is afgewikkeld om een nieuwe onderneming op te starten. De inkomsten uit deze nieuwe activiteiten maken normaliter geen deel uit van de failliete boedel m.b.t. de vorige activiteit. Een systeem van kwijtschelding vervangt de bestaande regeling omtrent de verschoonbaarheidsverklaring. Voortaan moet de afwikkeling van het faillissement niet meer worden afgewacht om de kwijtschelding te bekomen. Ondernemers worden op deze manier aangemoedigd om sneller opnieuw van start te gaan.

Verruiming bestuurdersaansprakelijkheid

De nieuwe wet verstrengt de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

De aansprakelijkheid voor de kennelijk grove fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement geldt in principe voor alle ondernemingen. De curator heeft voor deze vordering geen monopolie meer. Ook de individuele schuldeisers kunnen deze procedure instellen.

De wet voert een nieuwe aansprakelijkheidsgrond in op basis van wrongful trading. De curator kan deze vordering instellen tegen bestuurders of zaakvoerders die wisten of behoorden te weten dat er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was op verbetering en de vennootschap dus niet meer te redden was, maar toch de activiteiten bleven verderzetten. Hierbij wordt het gedrag van deze bestuurders of zaakvoerders getoetst aan het criterium van de normale voorzichtige en zorgvuldige bestuurder.

Meer info ? Wenst u bijkomende uitleg?

Bel Melike Orhay of Hans Van Gompel op 011/281.280 of mail hen: melike.orhay@vangompeladvocaten.be of hans.vangompel@vangompeladvocaten.be.

 

Melike Orhay[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief