Hans Van Gompel Court Case

Hans-Van-Gompel-CourtCase-VanGompelAdvocaten

In de courtcase van vandaag had ik het graag gehad over een interessante vernieuwing in het WVV, het Wetboek Vennootschap Verenigingen, m.n. in de procedure gekend als de geschillenregeling.

vernieuwing in het WVV, het Wetboek Vennootschap Verenigingen, m.n. in de procedure gekend als de geschillenregeling. Hans-Van-Gompel-CourtCase-VanGompelAdvocaten
Hans Van Gompel

Deze procedure is het procedureel breekijzer voor het deblokkeren van ernstige moeilijkheden tussen aandeelhouders van een vennootschap. Wanneer twistende aandeelhouders er via onderhandelingen niet in slagen hun dispuut op te lossen kan er aan de rechtbank worden gevraagd aandeelhouders te verplichten om te vertrekken (de uitsluiting) of – het spiegelbeeld – aandeelhouders toe te laten zelf te vertrekken en andere aandeelhouders dus verplichten hun aandelen over te nemen.. (de uittreding).

In beide gevallen wordt blijvende aandeelhouder eigenaar van de aandelen van de vertrekker. Deze laatste dient wel een correcte vergoeding te krijgen voor zijn aandelen.

Waardebepaling van aandelen is evenwel geen exacte wetenschap.  In elk geval behoort dit niet tot de specialisatie van advocaten en rechtbanken.  In de praktijk wordt er door de rechtbank daarom regelmatig een gerechtsdeskundige deskundige – accountant of revisor – aangesteld om de waarde van het bewuste aandelenpakket te waarderen. Het verdere verloop van het proces wordt dan geschorst tot het verslag van de deskundige. Het leidt als het ware tot een proces in proces, met verlenging van de looptijd van de procedure en verhoging van de kosten.

Het is precies op dit vlak dat het WVV een belangrijke vernieuwing introduceerde door de oordelende rechter aanzienlijk meer vrijheid te geven om zelf te oordelen over de prijs van de aandelen. In de nieuwe wet wordt immers voorzien dat de rechter zelf een zogenaamde “billijke prijs” mag vastleggen. Door de invoering van dit artikel bekomt de rechter een veel grotere vrijheid in het bepalen van de prijs van de aandelen. Bij een goede aanpak van het dossier door partijen kan hierdoor een tijdrovende en kostelijke expertise worden vermeden.

Recentelijke hebben we op kantoor met succes de rechter gevraagd de prijs van de aandelen onmiddellijk “ billijk te bepalen”, dus zonder tussenkomst van een  gerechtsdeskundige..

De eerste zaak ging om een vordering tot uittreding waarbij wij, namens de uittredende partij, aan de rechtbank verzochten de prijs vast te leggen op basis op het eigen vermogen van de vennootschap ( waarvan op objectieve kon worden aangetoond dat deze overeenstemde met de werkelijke waarde van de vennootschap). In een tweede zaak vertegenwoordigde wij de partij die verzocht om de uitsluiting van een medeaandeelhouder. De betrokken vennootschap was  recentelijk opgericht en had een zekere verlies geboekt. Wij verzochten de rechtbank om de prijs te bepalen op het proportionele gedeelte van de oor de uit te sluiten partij gedane inbreng, verminderd met zijn aandeel in het verlies. De rechtbank ging hierop in.

Het ziet er dan ook naar uit dat de rechters effectief gebruik maken van deze nieuwe tool die hen door de wetgever is aangereikt. In de toekomst is het dan ook nog van groter belang  om als partij een duidelijk en onderbouwd dossier aan te reiken aan de rechtbank over voor de concrete waardering van de aandelen. Dit kan onder meer door het bijbrengen van een experten-opinie opgesteld door een revisor of accountant op verzoek van de betrokken partij aan de hand van boekhouding en jaarrekeningen.

Wanneer de rechter deze argumentatie zou volgen, zal dit de procedure in elke geval aanzienlijk verkorten en minder duur maken.  Het dispuut tussen de aandeelhouders zal sneller zijn beslecht evenals de negatieve gevolgen ervan op de  dagelijkse werking van de vennootschap.

Mocht u over dit specifiek punt of over de geschillenregeling in het algemeen, vragen hebben ben ik graag ter beschikking.

Meer nieuws

Hans-Van-Gompel-CourtCase-VanGompelAdvocaten

In de courtcase van vandaag had ik het graag gehad over een interessante vernieuwing in het WVV, het Wetboek …

Vangompel-advocaten-Think before you link. How your sports club also leaks data

In november 2021 gaf de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit een fitness club een boete omdat zij persoonsgegevens van een clublid onrechtmatig …

Vangompel-advocaten-GDPR breach without data processing

Het Belgische Hof van Cassatie sprak zich in oktober 2021 uit over het verwerken van de persoonsgegevens op de …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief