Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

FOCUS OP HET NIEUWE WVV(1): Het UBO-register: vanaf 31 maart 2019 verdwijnt de anonimiteit van het aandeelhouderschap!

[:nl]Vanaf 31 maart 2019 moeten de “uiteindelijke begunstigden” van elke vennootschap worden opgenomen in het  UBO-register.  Hiermee verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouders.

 Wie is “uiteindelijke begunstigde”? Welke informatie moet doorgegeven worden aan het register en door wie? Wie kan het register raadplegen?  Welke zijn de  sancties bij niet-naleving van de informatieverplichtingen? U vindt de antwoorden in deze bijdrage.

 Het UBO-register(2)

Het UBO-register is een middel in de strijd tegen witwaspraktijken en financiering van illegale activiteiten.  Het register heeft tot doel de “Ultimate Beneficial Owner” van een vennootschap in kaart te brengen. Het gaat om natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn of effectieve zeggenschap hebben.

Naast vennootschappen vallen ook vzw’s en stichtingen, trusts en fiducieën onder deze verplichting.

Een belangrijk nevengevolg van de aangifteverplichting is dat de anonimiteit van het aandeelhouderschap hiermee de facto vervalt.

Wie zijn de “uiteindelijke begunstigden” in een vennootschap?

In  vennootschappen zijn de uiteindelijke begunstigden (artikel 4, eerste lid, 27°, a) Wet):

1) De natuurlijke persoon/personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage (meer dan 25%) van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhoudt/aanhouden.

Een rechtstreekse uiteindelijke begunstigde is rechtstreeks eigenaar of heeft rechtstreeks zeggenschap. Een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is eigenaar of heeft zeggenschap via tussenliggende juridische entiteiten.

2) De natuurlijke persoon/personen die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen.

Tot deze categorie behoort de natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap uitoefent over de vennootschap of die het recht heeft om de meerderheid van de leden van het bestuurs-, beleids- of toezichthoudend orgaan van die vennootschap te benoemen of te ontslaan. Zo zal bijvoorbeeld de zaakvoerder van een moederonderneming een uiteindelijke begunstigde kunnen zijn van een dochteronderneming die onder centrale leiding van de moederonderneming staat.

3) De natuurlijke persoon/personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Het begrip “hoger leidinggevend personeel” wordt niet gedefinieerd in de nieuwe wetgeving. In de praktijk zal het gaan om de leidinggevenden die de meest beslissende invloed uitoefenen op het beheer van de vennootschap, zoals de CEO, de voorzitter van het directiecomité of de algemeen directeur.

De vennootschap dient alle mogelijke middelen aan te wenden voor de identificatie van de natuurlijke personen bedoeld in de eerste twee categorieën. Pas indien deze twee categorieën niet toelaten om één of meerdere natuurlijke personen te identificeren, kan de UBO worden aangeduid via de derde categorie.

Wie moet de informatie verstrekken?

De bestuurders van de vennootschappen zijn als wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie over de uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register.

Welke informatie moet er worden verstrekt?

Per uiteindelijke begunstigde gaat het om volgende gegevens (art. 3 en 4 KB):

 • naam en voornaam;
 • geboortedatum;
 • nationaliteit;
 • verblijfsadres;
 • datum waarop deze persoon uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • rijksregisternummer of ondernemingsnummer;
 • categorie van uiteindelijke begunstigde.

Voor  uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, moet  volgende informatie bijkomend worden meegedeeld:

 • of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde;
 • voor uiteindelijke begunstigden met een toereikend percentage van de stemrechten of eigendomsbelang: of het gaat om een afzonderlijke uiteindelijke begunstigde of een uiteindelijke begunstigde samen met andere personen;
 • voor een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, het aantal tussenpersonen en voor elk van deze tussenpersonen de volledige identificatiegegevens;
 • de omvang van het uiteindelijke belang in de vennootschap:
 • in het geval van een rechtstreekse uiteindelijke begunstigde, wanneer het zeggenschap resulteert uit de eigendom van aandelen of stemrechten: het percentage van aandelen of stemrechten in de vennootschap;
 • in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, wanneer het zeggenschap resulteert uit de onrechtstreekse eigendom van aandelen of stemrechten: de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten in de informatieverplichtige.

Wie kan het register raadplegen?

Deze gegevens van het UBO-register zijn voor iedereen toegankelijk.  In het bijzonder zal het register worden geraadpleegd door die instanties die wettelijke verplichtingen hebben t.o.v. hun cliënten  in het kader van witwas- en ander illegale praktijken (bv. advocaten, kredietinstellingen en accountants).

Welke sancties bij niet-naleving?

Het niet-naleven van de  informatieverplichtingen over de uiteindelijke begunstigden wordt gestraft met een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000.

Deze boetes worden opgelegd aan diegenen die voor de vastgestelde inbreuk verantwoordelijk zijn, in eerste orde dus de bestuurders (artikel 132 Wet).

Deadline voor het doorgeven van de informatie en opvolging in de toekomst

 Aanvankelijk dienden de gegevens doorgegeven te worden tegen 30 november 2018, maar deze verplichting is ondertussen verlengd tot 31 maart 2019.

Elke wijziging in de informatie moet daarnaast binnen de maand worden meegedeeld aan het UBO-register. De juistheid van de informatie moet jaarlijks worden bevestigd.

Besluit

De UBO-reglementering houdt een belangrijke nieuwe verplichting in voor bestuurders van vennootschappen: tegen 31 maart 2019 moeten zij aangifte doen bij het UBO-register van de “uiteindelijke begunstigden” van hun vennootschap. Hierdoor zal de anonimiteit van het aandeelhouderschap van een vennootschap in de praktijk meestal verdwijnen.

 

Hans VAN GOMPEL                                                                         Melike ORHAY

 

(1) Binnen afzienbare tijd zal het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zijn intrede maken in het Belgische recht. Via periodieke bijdrages zullen Hans Van Gompel en Melike Orhay u wegwijs maken in de belangrijkste wijzigingen en vernieuwingen.

(2) Het UBO-register werd opgericht door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna : de Wet). De Wet is een omzetting van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849). De Wet kreeg verder uitvoering via het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 dat in werking is getreden op 31 oktober 2018 (hierna : het KB).[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief