Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Algemene voorwaarden

  1. Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en Van Gompel Advocaten, zal de relatie tussen de cliënt en Van Gompel Advocaten exclusief worden beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden.
  1. Van Gompel Advocaten verbindt zich ertoe de haar door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. Terzake neemt Van Gompel Advocaten een middelenverbintenis op zich.
  1. De door Van Gompel Advocaten geleverde prestaties zullen periodiek aan de cliënt worden gefactureerd. Elke ereloonnota zal vergezeld zijn van een gedetailleerd overzicht van de prestaties voor de betrokken periode met tijdsvermelding.
    Elke ereloonnota is betaalbaar binnen de 15 dagen op de rekening van Van Gompel Advocaten te Hasselt (België).
  1. Elke onbetaalde ereloonnota zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan de intrest voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002.
    Tevens zal elke onbetaalde ereloonnota van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het uitstaande bedrag.
  1. In geval van niet-betaling van een ereloonnota, is Van Gompel Advocaten van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige werkzaamheden op te schorten door middel van een loutere schriftelijke kennisgeving.
  1. In geval van betwisting, zullen enkel de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd zijn, die toepassing zullen maken van Belgisch recht.